• Huyện, Thành, Thị
  • Sở, Ban, Ngành
  • Tổ chức CT - XH
  • Tổ chức khác

Tiếp công dân

Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đất đai 29/10/2018

Thực hiện Văn bản số 6300/UBND-NN5 ngày 21/8/2018 và Văn bản số 6983/UBND - NN5 ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v giao Thanh tra tỉnh thành lập Đoàn thanh tra liên ngành: Thanh tra công tác q...

Tin tổng hợp

Đảng bộ Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng 30/06/2021

Ngày 28/06/2021, tại Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc, Đảng bộ Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho toàn thể Đảng viên tro...