Tuyên truyền pháp luật

Thanh tra tỉnh tổ chức lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục, pháp luật về khiếu nại, tố cáo (08/07/2020)

Ngày 07 tháng 7 năm 2020, Ban chỉ đạo Đề án “V/v tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019 - 2021”, gọi tắt là Đề án 1028. Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc là cơ quan t...

Thanh tra tỉnh tổ chức lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục, pháp luật về khiếu nại, tố cáo. (23/06/2020)

Ngày 23/6/2020, Ban chỉ đạo Đề án 1028 “V/v tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019 - 2021”....

Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện Đề án 1-1133 tại huyện Sông Lô. (27/10/2015)

Thực hiện kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo Đề án 1-1133 của tỉnh Vĩnh phúc và chức năng tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức của Thanh tra tỉnh theo Kế hoạch năm 2015...

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo Đề án 1-1133 tại phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên. (27/08/2015)

Thực hiện Đề án 1-1133/QĐ-TTg “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn” (gọi tắt là Đề án 1-1133) thực hiện tại phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên. Trong 02 ngày, từ ngày 26/8/2015 đến ngày 27/...

Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân huyện Bình Xuyên – nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc. (12/08/2015)

Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2016” năm 2015. Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc cơ quan thường trực thực hi...

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại phường Đồng Xuân, thị xã Phúc yên. (28/07/2015)

Thực hiện Đề án 1-1133/QĐ-TTg “ Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn” ( gọi tắt là Đề án 1-1133) thực hiện tại phường Đồng Xuân, thị xã Phúc Yên....

Đề án: “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2016” - Một năm nhìn lại. (26/01/2015)

Khiếu nại, tố cáo là những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận cụ thể trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo không chỉ bảo đảm thực thi các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân mà c...

Công tác triển khai Đề án 1-1133 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc (10/07/2014)

Căn cứ Quyết định số 1133 ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh Vĩnh phúc đã ban hành kế hoạch 1465/KH-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2014; Quyết định số 882/QĐ-CT ngày 31/3/2014 về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường...