Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

HỘI NGHỊ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Ngày 03 tháng 7 năm 2018, tại Trụ sở HĐND và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh đến tháng 6/2018. Tham dự hội nghị có các Phó Chủ tịch, Lãnh đạo các sở ngành; Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 

Hội nghị đã được nghe Thanh tra tỉnh báo cáo về kết quả rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo; đề nghị, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh đến tháng 6/2016, cụ thể:

Sáu tháng đầu năm 2018, số lượt người trực tiếp đến cơ quan hành chính nhà nước ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) để khiếu nại, tố cáo; đề nghị, kiến nghị, phản ánh tăng 7,5%; số lượt đơn thư nhận tăng 8,5% so với cùng kỳ (nguyên nhân tăng là do cùng một nội dung công dân gửi đơn và đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lần). Toàn tỉnh đã xem xét giải quyết đạt tỷ lệ 84,8% số vụ việc thuộc thẩm quyền.

Đến tháng 6/2018, trên địa bàn tỉnh có tổng số 268 vụ việc khiếu nại, tố cáo; đề nghị, kiến nghị, phản ánh đang được xem xét giải quyết, trong đó: khiếu nại 13 vụ việc liên quan đến đất đai; tố cáo 22 vụ việc (đất đai 11, tài chính 04, khác 07 vụ việc); kiến nghị, đề nghị, phản ánh 233 vụ việc (đất đai 172, môi trường 04, tài chính 05, khác 52 vụ việc), trong đó thẩm quyền giải quyết thuộc cấp tỉnh 29 vụ việc; cấp huyện 135 vụ việc và cấp xã 104 vụ việc.

Sau khi nghe Thanh tra tỉnh báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

6 tháng đầu năm 2018, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có nhiều chuyển biến tích cực; một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp đã được các cấp, ngành  kịp thời tập trung chỉ đạo giải quyết, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, từ đó tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường quản lý nhà nước về KNTC và thường xuyên theo dõi nắm tình hình, tổ chức rà soát các vụ việc cả 03 cấp (tỉnh, huyện, xã); tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết và chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện giải quyết các vụ việc theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định.

Tiến hành thanh tra trách nhiệm đối với Thủ trưởng sở, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện trong việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là việc giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; xác định rõ trách nhiệm, đề xuất xử lý vi phạm (nếu có);

Phối hợp với Ban tiếp công dân của tỉnh kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý đã có hiệu lực pháp luật.

Vân Anh - Trung tâm TTTL

 

Ngày đăng: 05/07/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*