Công bố Quyết định Thanh tra

Công bố Quyết định Thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc Ban QLDA ĐTXD công trình tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính; quản lý các dự án và giải ngân thực hiện các dự án.

Ngày 27 tháng 8 năm 2018, tại Ban Quản lý ĐTXD công trình tỉnh, Đoàn thanh tra thành lập theo Quyết định số 183/QĐ-TTr ngày 21/8/2018 của Chánh thanh tra tỉnh tiến hành công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc Ban QLDA ĐTXD công trình tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính; quản lý các dự án và giải ngân thực hiện các dự án.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Ông Phạm Hồng Thu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng đoàn thanh tra. Thành phần tham dự buổi công bố gồm: Đoàn thanh tra; Ông Triệu Hữu Đại - Giám đốc Ban quản lý ĐTXD công trình tỉnh và các phòng, ban, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 Tại buổi công bố, ông Phạm Hồng Thu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng Đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định thanh tra số 183/QĐ-TTr ngày 21/8/2018 của Chánh thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc Ban Quản lý ĐTXD công trình tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính; quản lý các dự án và giải ngân thực hiện các dự án; phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Ông Triệu Hữu Đại - Giám đốc Ban quản lý ĐTXD công trình tỉnhhoàn toàn nhất trí và chấp hành Quyết định thanh tra của Chánh thanh tra tỉnh. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện, phối hợp làm việc với Đoàn thanh tra cung cấp đủ hồ sơ tài liệu và giải trình các nội dung theo yêu cầu của Đoàn thanh tra

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của đại diện Ban quản lý ĐTXD công trình tỉnh Vĩnh Phúc và các thành phần tham dự hội nghị, Ông Phạm Hồng Thu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng đoàn thanh tra kết luận hội nghị: Đề nghị Giám đốc Ban quản lý ĐTXD công trình tỉnh, các phòng, ban chuyên môn và các tổ chức, đơn vị có liên quan chấp hành Quyết định thanh tra, phối hợp với Đoàn thanh tra cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. Yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật thanh tra, Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra./.

Phòng NV1 - Thanh tra tỉnh

Ngày đăng: 28/08/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục