Tuyên truyền pháp luật

Công tác triển khai Đề án 1-1133 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc

Căn cứ Quyết định số 1133 ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh Vĩnh phúc đã ban hành kế hoạch 1465/KH-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2014; Quyết định số 882/QĐ-CT ngày 31/3/2014 về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2016”, “Đề án 1-1133” do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban chỉ đạo và giao cho Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc là cơ quan thường trực thực hiện Đề án.

 Ngày 9 tháng 6 năm 2014 Ban chỉ đạo Đề án 1-1133 tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch 3065/KH-BCĐ với mục tiêu nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực, trình độ cho người làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho đội ngũ tuyên truyền viên; giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo

Thanh tra tỉnh Vĩnh phúc với nhiệm vụ là cơ quan thường trực thực hiện Đề án 1-1133 của tỉnh cùng với chức năng nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thường xuyên đã cụ thể hoá việc thực hiện Đề án theo từng năm.

Năm 2014 Thanh tra tỉnh khảo sát mở lớp tập huấn, bồi dưỡng, tuyên truyền phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên 9 huyện, thành, thị của tỉnh. Kết quả tại báo cáo số 02/BC-TTTT ngày 13/6/2014 của Trung tâm thông tin, tư liệu thanh tra cả 9 huyện, thành, thị đều có nhu cầu mở các lớp tuyên truyền. Trong đó nhu cầu mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện, thành, thị có 06 huyện gồm: Yên lạc, Vĩnh Tường, Tam Dương, Bình xuyên, Sông Lô và Lập Thạch. Nhu cầu mở các lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân xã, phường, thị trấn là 21 lớp ở tất cả 9 huyện, thành , thị xã.        

Để thực hiện có hiệu quả Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2016” trong các năm 2015, 2016 căn cứ vào nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và tình hình thực tế tại địa phương sẽ tiếp tục triển khai theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh.

Tác giả: Tạ Hùng Sơn

Giám đốc Trung tâm TTTL Thanh tra 

 

Ngày đăng: 10/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*