Giải quyết KN - TC

Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đầu năm 2014 của tỉnh Vĩnh Phúc và một số nhiệm vụ chủ yếu thời gian tới.

6 tháng đầu năm 2014, số lượt người trực tiếp đến cơ quan hành chính nhà nước ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) đã tiếp 2662 lượt giảm 9%; số lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh đã nhận là 1355 lượt tăng 3% so với cùng kỳ; trong đó có 320 vụ việc thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính các cấp, đã xem xét, giải quyết có quyết định, kết luận và văn bản giải quyết 267/320 vụ việc, đạt tỷ lệ 83,4%; tình hình an ninh nông thôn trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định.

Các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh đông người, phức tạp, kéo dài đã được UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thẩm tra, xác minh, rà soát; tổ chức đối thoại để giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật và vận dụng cơ chế chính sách, quan tâm đến lợi ích chính đáng của người dân phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Kết quả công tác giải quyết đã có tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế ở địa phương.

Từ nay đến cuối năm 2013, UBND tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh phấn đấu đạt được mục tiêu cơ bản trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC là: tạo sự chuyển biến rõ rệt và nâng cao trách nhiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp công dân, giải quyết KNTC ở địa phương. Tập trung chỉ đạo giải quyết cơ bản các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài; không để xảy ra điểm nóng ở địa phương. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư mới phát sinh theo thẩm quyền ngay từ cơ sở; tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; các cấp, các ngành phấn đấu xem xét có kết luận, quyết định giải quyết đạt trên 90% đơn thư KNTC thuộc thẩm quyền; chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại; kết luận, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Để đạt được mục tiêu cơ bản đó các cấp, các ngành cần thực hiện tốt các giải pháp tại Thông báo Kết luận số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 có hiệu lực 01/7/2014; gắn công tác tiếp công dân với giải quyết KNTC. Củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC ở tất cả các cấp, các ngành. Tập trung kiểm tra, rà soát các vụ việc phức tạp, tồn đọng, phức tạp kéo dài; giải quyết kịp thời đơn thư mới phát sinh ngay từ cơ sở. Chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai nhằm hạn chế phát sinh khiếu kiện. Nâng cao trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ KNTC, kiến nghị phản ánh thuộc thẩm quyền. Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân để người dân nhận thức đúng pháp luật từ đó thực hiện đúng quyền khiếu nại, tố cáo.

Nhiệm vụ của các tổ chức thanh tra rất nặng nề đòi hỏi cán bộ công chức toàn ngành phải phấn đấu rèn luyện không ngừng để giúp Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng Sở ngành hoàn thành tốt công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC trong thời gian tới.

                                                                                                                                                                                                  Tác giả: Nguyễn Ngọc Thu - NV3, Thanh tra tỉnh

Ngày đăng: 10/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*