Tiếp Công Dân

Kết quả Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh tháng 10 năm 2014.

Ngày 10 tháng 10 năm 2014, tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành (TM Chủ tịch) chủ trì ngày tiếp công dân định kỳ theo quy định. Kết quả Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh tháng 10 năm 2014.

Ngày 10 tháng 10 năm 2014, tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành (TM Chủ tịch) chủ trì ngày tiếp công dân định kỳ theo quy định.

Kết quả Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh tháng 10 năm 2014.

 

Ngày 10 tháng 10 năm 2014, tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành (TM Chủ tịch) chủ trì ngày tiếp công dân định kỳ theo quy định.

Cùng dự tiếp công dân có Lãnh đạo và đại diện các Sở, ngành: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trưởng, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chỉnh, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Sở Nội vụ, Uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Ban Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh.

Tổng số đã tiếp 17 lượt với hơn 49 người, trong đó có 09 đoàn đông người.

Nội dung Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh chủ yếu liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai, Bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, tranh chấp đất đai; Chế độ chính sách; Tôn giáo tín ngưỡng.

Các nội dung Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh đã được giải quyết, giải thích theo quy định của pháp luật.

                                                                                                                                                                                                                Quang Cẩn - NV3, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 14/10/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*