Tuyên truyền pháp luật

Đề án: “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2016” - Một năm nhìn lại.

Khiếu nại, tố cáo là những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận cụ thể trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo không chỉ bảo đảm thực thi các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân mà còn góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản pháp luật có liên quan về công tác khiếu nại, tố cáo, cụ thể như: Chỉ thị số 09/CT-TW ngày 06/03/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số vấn đề cấp bách cần thực hiện trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thông báo Kết luận số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới.           Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011 (thay thế Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998, được sửa đổi bổ sung năm 2004, 2005) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

       Để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta xác định Phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ngày 15/7/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1133/QĐ-TTg về việc phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ trong đó Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân các xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016” (Đề án 1-1133) là Đề án số 1 được Thủ tướng Chính phủ giao cho Thanh tra Chính phủ là cơ quan thường trực, chủ trì, thực hiện.

        Việc thực hiện Đề án 1-1133 nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của nhân dân các xã, phường, thị trấn; phát huy vai trò giám sát các hoạt động của bộ máy Nhà nước và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

         Thực hiện văn bản số 233/TTCP-PC ngày 17/02/2014 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Đề án 1-1133/2013/QĐ-TTg, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh là cơ quan chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 1465/KH-UBND ngày 28/3/2014 về việc thực hiện Đề án “tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2016”; Quyết định số 882/QĐ-CT ngày 31/3/2014 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án 1-1133 gồm các thành phần: Thanh tra tỉnh - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Sở Tư pháp, Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội nông dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, sở Tài chính, sở Thông tin & Truyền thông.

         Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh đã tổ chức họp, thông qua Kế hoạch số 3065/KH-BCĐ ngày 09/6/2014 về việc thực hiện Đề án 1-1133 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2016; thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đề án theo Kế hoạch được duyệt.

Thực hiện vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Thanh tra tỉnh đã tiến hành khảo sát nhu cầu bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn kiến thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại 09 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh; Củng cố, kiện toàn đội toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; Biên tập nội dung tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; Lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án gửi sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

         Với tổng kinh phí được cấp để thực hiện Đề án năm 2014 là 1.150 triệu đồng (Quyết định số 2607/QĐ-CT ngày 23/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh), Ban Chỉ đạo Đề án đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Kết quả đạt được như sau:

        * Việc phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

          Trên Báo Vĩnh Phúc hàng ngày, báo Vĩnh Phúc cuối tuần, báo Vĩnh Phúc điện tử, thông qua các chuyên trang như: Cửa sổ tư pháp, giải đáp pháp luật, Điều tra theo thư ban đọc, các chuyên mục: Pháp luật, Xã hội, ANQP, Hỏi đáp pháp luật về Hiến pháp, Thời sự - Chính trị. Việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; tình hình, kết quả giải quyết KNTC của các cấp, ngành, địa phương được cập nhật thường xuyên, liên tục. Số lượng các tin, bài, phóng sự về công tác giải quyết KNTC là: 150 tin, bài. Số lượng tin, bài giải đáp pháp luật về khiếu nại, tố cáo là 240 tin, bài

Trên Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc: Trong năm 2014 đã thực hiện gần 200 tin, phóng sự ngắn Truyền hình phát sóng trong 07 bản tin thời sự trong ngày; 12 phóng sự Truyền hình có thời lượng 10 phút tuyên truyền về đổi mới trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh. Phát sóng hơn 100 tin, bài trên sóng Phát thanh và Trang thông tin điện tử của Đài có nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC. Các phóng sự tiêu biểu như: Đổi mới trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; Huyện Tam Dương đổi mới công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC....

             Trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Thanh tra tỉnh: Thường xuyên cập nhật các văn bản quản lý, điều hành, hướng dẫn, đôn đốc chỉ đạo việc thực hiện Đề án, tình hình triển khai thực hiện Đề án tại các huyện, thành, thị, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

* Việc biên soạn, phát hành tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo:

Trên cơ sở bộ tài liệu do Thanh tra chính phủ biên soạn, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã chủ động biên soạn, in ấn 2.424 bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo để phát trực tiếp cho các học viên tham dự lớp tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Sở Tư pháp đã biên tập và in ấn 10.000 tờ gấp tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo để phát cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh thông qua UBND các xã, phường, thị trấn.

       * Tổ chức phổ biến, tập huấn pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân các xã, phường, thị trấn và cán bộ làm công tác giải quyết Khiếu nại, tố cáo.

         Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực, chủ trì thực hiện Đề án, từ ngày 25/9/2014 đến ngày 9/12/2014, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với các huyện, thành, thị, xã, phường, thị trấn mở 20 lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho đại diện nhân dân ở 20 xã, phường, thị trấn trong tỉnh với số người tham gia là: 1.973 học viên; Mở 04 lớp bồi dưỡng kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức ở 04 huyện,thành, thị trên địa bàn tỉnh với số lượng người tham gia là: 445 học viên.

       * Tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

          Thực hiện nhiệm vụ được phân công, Sở Tư pháp đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo về việc tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo; xây dựng thể lệ cuộc thi, câu hỏi và đề cương hướng dẫn trả lời, đăng tải trên Báo Vĩnh Phúc và Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Các đầu mối tham gia cuộc thi gồm các sở, ban ngành, huyện, thành, thị và các xã, phường, thị trấn đều được nhận tài liệu qua đường bưu điện. Việc tổ chức chấm thi được thực hiện qua 02 vòng sơ khảo và chung khảo. Cuộc thi đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia với tổng số: 178.430 bài dự thi (chiếm 17,4% dân số toàn tỉnh). Nhiều bài dự thi có chất lượng tốt, trình bày đẹp, một số bài viết tay rất công phu, sưu tầm nhiều hình ảnh minh họa rất phong phú, có phân tích, liên hệ thực tế và trình bày rất khoa học. Kết quả cuộc thi có: 07 giải tập thể; 26 giải cá nhân trong đó 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và các giải phụ, giải khuyến khích. Ban chỉ đạo dự kiến tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi vào cuối tháng 01/2015.

            Sau 01 năm triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2016” (Đề án 1-1133): Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự tích cực, chủ động, chung tay phối hợp của các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và UBND các huyện, thành, thị, các xã, phường, thị trấn; các tổ chức chính trị xã hội như Mặt trận tổ quốc tỉnh, Hội nông dân tỉnh…… Công tác phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Nhân dân các xã, phường, thị trấn ngoài việc được phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như Báo, Đài phát thanh – Truyền hình, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Thanh tra tỉnh còn được trực tiếp phổ biến giáo dục các quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo thông qua các lớp tuyên truyền, phổ biến; được tiếp nhận các tờ rơi, tờ gấp giải đáp pháp luật về khiếu nại, tố cáo; được tham dự cuộc thi viết tìm hiểu về pháp luật khiếu nại, tố cáo… Với các hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến ngày càng phong phú, đạt được chất lượng, hiệu quả, Đề án đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của nhân dân ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đề án cũng đã góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngữ cán bộ, công chức làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và người tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Điều đó tạo tiền đề vững chắc cho việc triển khai thực hiện Đề án ở những năm tiếp theo.

              Bên cạnh những thành quả đã đạt được, quá trình triển khai thực hiện Đề án không tránh khỏi một số tồn tại, thiếu sót, cụ thể như: Ở một số địa phương, các cấp chính quyền chưa thực sự quan tâm đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; Một số đơn vị mặc dù đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nhưng còn mang tính hình thức, chưa phân công nhiệm vụ và chưa xây dựng lộ trình cụ thể để thực hiện Đề án; Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, Đài Phát thanh - Truyền hình: chưa có nhiều chương trình, chuyên mục, tin, bài viết sâu có chất lượng về khiếu nại, tố cáo; Công tác phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo với các cơ quan, đơn vị liên quan chưa thường xuyên, chặt chẽ nên kết quả thực hiện Đề án chưa cao; Kinh phí thực hiện Đề án còn hạn hẹp…

            Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2016” (Đề án 1-1133), cần có sự phối hợp, tích cực, chủ động hơn nữa của các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc; sự chung tay, chung sức của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và của nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

            Để làm được điều đó, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cần nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; chủ động xây dựng Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện Đề án; Tiếp tục đào tạo, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật đủ về số lượng và nâng cao về chất lượng. Ngoài ra Ban Chỉ đạo Đề án cần đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án, đảm bảo cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo ngày càng đa dạng, phong phú hơn về hình thức; chất lượng, hiệu quả hơn về nội dung tuyên truyền. Tạo sự chuyển biến tích cực, xây dựng thói quen, nếp sống sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh. Góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh, thực hiện thành công mục tiêu chiến lược “...đến năm 2015 xây dựng Vĩnh Phúc cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và trở thành thành phố Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ XXI” như Nghị quyết Đảng bộ lần thứ XV của tỉnh đã đề ra. 

                        Tác giả: Tạ Hùng Sơn - Trưởng phòng kiêm Giám đốc

                               Trung tâm Thông tin tư liệu Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 26/01/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*