Thanh tra Vĩnh Phúc

Quá trình hình thành và phát triển của ngành Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc.

Tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập ngày 12/2/1950 trên cơ sở hợp nhất tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên. Sau khi chính quyền được thành lập đã có cán bộ theo dõi giúp UBND cách mạng lâm thời làm nhiệm vụ giám sát các công việc cần thiết. Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, hoạt động chủ yếu là giám sát các công việc của Ủy ban kháng chiến hành chính các cấp, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền, giúp chính quyền giải quyết các đơn thư khiếu tố của nhân dân.

 Thời kỳ 1957- 1968  

 

 

 

Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc năm 1963. Ảnh sưu tầm  

Ban Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập ngày 24/6/1957, sau khi có kết luận tại Hội nghị thanh tra toàn quốc; trước đó công tác thanh tra là của cấp ủy Đảng, chính quyền chưa có bộ máy hoạt động thanh tra.  

Chuẩn bị thành lập, Ban Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc được Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh dự kiến sẽ có 10 cán bộ. Những cán bộ lãnh đạo đầu tiên của ngành Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc: 

 Đ/c Dương Đức SơnTrưởng Ban Thanh tra
tỉnh Vĩnh Phúc
(1957 – 1968)

 

 

- Đồng chí Lê Sỹ Hiệp - Phó Ban Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc.  

- 05 đ/c là cán bộ của Ban do tỉnh điều động ở các cơ quan, địa phương về công tác tại Ban Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc.  

Tháng 2/1958 Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh có tăng cường thêm 1 đ/c Phó ban là đồng chí Nguyễn Văn Đang, đến tháng 12/1958 Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh tiếp tục điều động đồng chí Đang đến công tác ở cơ quan khác. Trong thời kỳ này cán bộ của Ban luôn thay đổi do nhu cầu công tác của tỉnh, nên số cán bộ công tác của Ban không ổn định. Năm 1964 các đồng chí Trịnh Văn Cần, Dương Văn Nhì được Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh điều động về làm Phó Ban Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc.  

Nhiệm vụ của Ban Thanh tra tỉnh lúc này chủ yếu tập trung vào công tác sửa sai trong cải cách ruộng đất và công tác phục vụ quân sự; sau đó Trung ương có định hướng và bổ sung thêm một số nhiệm vụ như: Kiểm tra sự lãnh đạo ở nông thôn; sự pháp trị dân chủ; tình hình lãng phí tham ô ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 Thời kỳ 1968 - 1997 

 Ngày 26/01/1968, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Nghị quyết số 504-NQ/TVQH tiến hành hợp nhất 02 tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc thành tỉnh Vĩnh Phú, bộ phận thanh tra xét khiếu tố có 5 người, đầu năm 1970 có 8 người do một đ/c ủy viên UBND tỉnh phụ trách.

 Từ tháng 7/1971 Ủy ban Thanh tra tỉnh được thành lập trở lại cùng với Ban thanh tra huyện thị, sở ngành. Sau khi có Pháp lệnh Thanh tra, Ủy ban thanh tra Nhà nước đổi tên thành "Thanh tra Nhà nước", ở cấp tỉnh là Thanh tra tỉnh, ở các huyện thị, sở ngành thành lập tổ chức thanh tra Nhà nước.

 Thời kỳ này, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ thanh tra được tăng cường hơn cả về số lượng và chất lượng. Đến 1995 tổng số cán bộ, công chức ngành Thanh tra có 172 người, trình độ đại học và THCN chiếm tỷ lệ 77,3%.

 Ngành Thanh tra đã chỉ đạo thực hiện thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, kế hoạch của Nhà nước một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở tỉnh như: quản lý sử dụng đất đai; tài chính tín dụng và hoạt động ngân hàng; đầu tư XDCB; phân phối, lưu thông, những vấn đề trong nông nghiệp, nông thôn; văn hóa, y tế, giáo dục; lao động và TBXH; an ninh quốc phòng. Thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra diện rộng do Thanh tra Nhà nước chỉ đạo như: Thanh tra hoạt động Ngân hàng (năm 1990), Thanh tra hoạt động ngành tài chính (năm 1991), Thanh tra việc quản lý sử dụng vốn theo chương trình 327 (năm 1994), Thanh tra chính sách xã hội về hưu trí, mất sức lao động; Thanh tra quản lý và sử dụng đất nông nghiệp (năm 1995). 

Công tác tổ chức tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được coi trọng. Hàng năm bình quân giải quyết trên 90% đơn thư thuộc thẩm quyền. Những điểm nóng đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm là Lý Nhân, Lũng Hạ, Yên Bình (Vĩnh Tường), Đức Bác (Lập Thạch).   

Đ/c Nguyễn Triết Học
 UVBTV, Chủ nhiệm
UB Thanh tra tỉnh Vĩnh Phú
(5/1977-3/1979)
Đ/c Phạm Thuần
TUV, Chủ tịch MTTQ tỉnh 
kiêm Chủ nhiệm UB
Thanh tra tỉnh Vĩnh Phú
(1971-1972)
Đ/c Đinh Công Vận
TUV, Chủ nhiệm UB
Thanh tra tỉnh Vĩnh Phú 
(1972-1977)

 

Đ/c Trần Thái

QChủ nhiệm UBTT

tỉnh Vĩnh Phú (3/1979-1985)  
  Chủ nhiệm, Chánh Thanh tra
tỉnh Vĩnh Phú
(1985-12/1993)

 

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Đắc
Chánh Thanh tra
tỉnh Vĩnh Phú 

(1994 – 1997)

 

Đ/c NguyễnT. Hồng Vân
P. Chủ nhiệm UB Thanh tra
tỉnh Vĩnh Phú
(1971-1982)

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Khả Nghễnh
P. Chánh Thanh tra TT 
 tỉnh Vĩnh Phú (1983 - 1997)

 

 

 

 

 


 

Đ/c Bùi Văn Nhất
Phó Chánh thanh tra
(1993 – 2010)

* Đ/c Phan Trọng Tiệp - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra tỉnh Vĩnh Phú (1971- 1976);  Đ/c Lê Kim Dinh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra tỉnh Vĩnh Phú ( 1974); Đ/c Cù Đức Hoạch - Phó Chánh  Thanh tra tỉnh Vĩnh Phú (1993 - 1997); Đ/c Đoàn Hoàn - Phó  Chủ nhiệm Ủy ban TT tỉnh Vĩnh Phú  (1983 - 1989); Đ/c Phạm Thị Ánh Phó Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Phú (1992).  Mặc dù đã cố gắng, nhưng Ban biên tập chưa sưu tầm được ảnh của các đồng chí trên mong bạn đọc thông cảm! 

Thời kỳ 1997 - 2015  

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 10 ngày 26/11/1996, tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/1997. Trong điều kiện khó khăn chung của một tỉnh mới được tái lập, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; sự phối kết hợp của các cơ quan ban, ngành ở tỉnh và của Huyện ủy, UBND các huyện thị, các đoàn thể xã hội; sự động viên, giúp đỡ, ủng hộ của quần chúng nhân dân; cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCC toàn ngành, ngành Thanh tra Vĩnh Phúc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao trên các mặt: tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra ở địa phương; Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; Tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền

   
  

 

Đại biểu về dự Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam  và đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì (tháng 11/2010)

 

Đồng chí Phạm Văn Vọng – Bí thư Tỉnh ủy thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao tặng  Huân chương lao động Hạng Nhì cho cơ quan Thanh tra tỉnh (tháng 11/2010)

 

 Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định, các tổ chức thanh tra đã hoạt động toàn diện và có hiệu quả hơn. Hàng năm Thanh tra tỉnh đều xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra để chỉ đạo và thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến huyện, ngành và cơ sở tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn ngành. Trong chỉ đạo luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, những định hướng chính của Thanh tra Chính phủ, đảm bảo cả diện rộng và chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm phục vụ các yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.  

Với sự phấn đấu vươn lên không ngừng, bằng những kết quả đã đạt được, ngành Thanh tra Vĩnh Phúc đã tự khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của mình. Do hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, ngành Thanh tra Vĩnh Phúc đã nhiều năm liền được Chính phủ, Thanh tra Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc, UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen cho tập thể và cá nhân trong ngành. 

 Năm 2005, rất vinh dự cho toàn thể cán bộ công chức ngành Thanh tra Vĩnh Phúc đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng ba. Năm 2010 được tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Nhì. Năm 2011, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc.

Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 1997 đến nay  

 

Đ/c Trần Anh Dũng
TUV - Chánh Thanh tra
(1997-2004)

 

 

Đ/c Trần Đức Cầu
Chánh Thanh tra
(2004 -2013)

 

Đ/c Nguyễn Văn Bắc
TUV – Chánh Thanh tra
(2013 đến nay)

 

 

   Phó Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 1997 đến nay

Đ/c Nguyễn Khả Nghễnh

P. Chánh Thanh tra TT 
 tỉnh Vĩnh Phú (1983 - 1997)

 

 

 

Đ/c Bùi Văn Nhất
Phó Chánh thanh tra

(1993 – 2010)

 

 

Đ/c Trần Thành Xây
Phó Chánh Thanh tra
(2002-2013)

  

 

Đ/c Nguyễn Văn Nhân
Phó Chánh Thanh tra
(2002-2014)

 

Đ/c Trần Xuân Lâm
Phó Chánh Thanh tra
(2009-2013)

 

Đ/c Lưu Văn Dũng
Phó Chánh thanh tra
(2013-2014)


 

Đ/c Phạm Hồng Thu
Phó Chánh thanh tra
(2013 đến nay)

 

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Hữu Sơn
Phó Chánh thanh tra
(2014 đến nay)

 

 

 

 

 

Đ/c Đỗ Hữu Mạnh

 

Phó Chánh thanh tra
(2014 đến nay)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 07/03/2013
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*