Công tác thanh tra

Công bố Quyết định Thanh tra

Công bố Quyết định Thanh tra việc quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tại một số đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Quyết định thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế về thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

 Thực hiện kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Trong tháng 7/2015 Phòng Nghiệp vụ 2 đã tham mưu Lãnh đạo Thanh tra tỉnh ký, ban hành 02 Quyết định thanh tra số 55/QĐ-TTr ngày 30/6/2015 thanh tra việc quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tại một số đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Quyết định số 56/QĐ-TTr ngày 01/7/2015 thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế về thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Quyết định số 55/QĐ-TTr ngày 15/7/2015 tại Thanh tra tỉnh; Quyết định 56/QĐ-TTr ngày 20/7/2015 tại Sở Y tế.

Qua thanh tra nhằm đánh giá, xác định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định pháp luật về Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác phòng, chống tham nhũng; đánh giá việc đầu tư XDCB và hiệu quả đầu tư, phát huy những ưu điểm và kịp thời phát hiện những tồn tại, sơ hở, yếu kém lãng phí. Trên cơ sở đó xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh tồn tại, xử lý các vi phạm, khắc phục hạn chế, bất cập đối với các nội dung được thanh tra. Đồng thời chỉ ra những vấn đề bất cập trong cơ chế chính sách để đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung hoàn thiện.

Yêu cầu của hai cuộc Thanh tra đảm bảo đúng đối tượng, nội dung, thời kỳ, thời hạn thanh tra. Khi tiến hành thanh tra phải thực hiện theo đúng các quy định của Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành của Nhà nước. Quá trình thanh tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

Trần Dũng - Nghiệp vụ 2 Thanh tra Vĩnh Phúc

 

Ngày đăng: 23/07/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục