Xử lý sau thanh tra

Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc quán triệt, tuyên truyền phổ biến pháp luật và triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Thanh tra Chính phủ.

Ngày 10/9/2015 Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 05/2015/TT-TTCP quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015 thay thế cho Quyết định số 2861/2008/QĐ-TTCP ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra.

Theo đó, ngày 25/9/2015 Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản số 508/TTr-NV5 đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến pháp luật và triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ trong phạm vi, trách nhiệm quản lý Nhà nước của cấp, ngành để phát huy hiệu quả công tác giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra ./.

Lưu Quốc Trung

Phó Trưởng phòng NV5 - Thanh tra tỉnh VP

 

Ngày đăng: 15/10/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*