Tiếp Công Dân

Kết quả Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh tháng 3 năm 2016.

Ngày 10 tháng 3 năm 2016, tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chúc (TM Chủ tịch) chủ trì ngày tiếp công dân định kỳ theo quy định.

Cùng dự tiếp công dân có Phó Chánh Thanh tra tỉnh và Lãnh đạo và đại diện các Sở, ngành: Sở Tài nguyên và Môi trưởng, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ, Văn phòng đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân của tỉnh…

Tổng số đã tiếp 18 lượt vụ việc, trong đó có 06 đoàn đông người (khoảng 60 công dân). Trong đó Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai, Bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, tranh chấp đất đai 17 vụ việc; 01 vụ việc liên quan đến chế độ, chính sách.

Các nội dung Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh đã được người chủ trì buổi tiếp công dân giải thích, hướng dẫn cho công dân theo quy định của pháp luật về tiếp công dân; đồng thời Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Chúc đã chỉ đạo Ban tiếp công dân của tỉnh sau buổi tiếp công dân định kỳ ra thông báo tiếp công dân để giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành xử lý từng vụ việc cụ thể.

Dương Quang Cẩn -  Nghiệp vụ 3 Thanh tra VP

Ngày đăng: 11/03/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*