Công tác thanh tra

Thanh tra Chính Phủ kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch Thanh tra năm 2016 và việc xây dựng kế hoạch Thanh tra năm 2017 tại Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc

Thực hiện Kế hoạch số 3022/KH-TTCP ngày 15/11/2016 của Thanh tra Chính phủ, ngày 30/11/2016 Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đã làm việc với Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc về nội dung: Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2016 và việc xây dựng kế hoạch Thanh tra năm 2017.

 

Ông Phạm Hồng Thu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đến 30/11/2016, Thanh tra tỉnh đã tiến hành 20/20 cuộc Thanh tra đạt 100% kế hoạch năm 2016, trong đó: đã thực hiện 05/05 cuộc Thanh tra trách nhiệm, 15/15 cuộc thanh tra quản lý các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Tiến hành thanh tra, kiểm tra theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung; Thanh tra đột xuất trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo trong việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh; thanh tra công tác quản lý các cơ sở, nhà hàng, các cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh.

Về công tác kiểm tra: Thanh tra tỉnh đã tiến hành 04/04 cuộc kiểm tra gồm: Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra về quản lý và sử dụng đất đai năm 2014 đối với 09 xã, phường trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra 2016 đối với thanh tra các sở, ban ngành, huyện, thành, thi; Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; Kiểm tra việc giám sát đoàn thanh tra.

Về công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo: Từ đầu năm 2016, Thanh tra tỉnh tiếp nhận 117 đơn, đã tiến hành phân loại, xử lý và chuyển đơn đến các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền; Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền: Thanh tra tỉnh được UBND tỉnh giao rà soát, xác minh 20 vụ việc, đã có báo cáo UBND tỉnh 18/20 vụ việc, 02/20 vụ việc đang trong thời gian xác minh, rà soát. Tiếp tục rà soát các vụ việc KNTC theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP, kết quả đã tham mưu cho UBND tỉnh đã giải quyết 07/07 vụ việc. Phối hợp với Ban Tiếp công dân của tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp công dân phục vụ Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Bầu cử HĐND các cấp; Tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết 04 năm thực hiện Luật khiếu nại, Luật tố cáo. Xây dựng báo cáo tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC năm 2016 để phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV…

Công tác phòng, chống tham nhũng: Tham mưu cho UBND tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham mưu cho UBND tỉnh đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016, hướng dẫn việc kê khai tài sản thu nhập trên địa bàn toàn tỉnh….

Về công tác xây dựng ngành: Triển khai tổ chức thực hiện tốt Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc; Từ đầu năm 2016 đến nay mở 01 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC; công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng cho 350 học viên; 01 lớp tập huấn thực hiện quy chế dân chủ trong việc tiếp công dân, giải quyết KN,TC và công tác thanh tra; Thực hiện tốt quy định về tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn ngành Thanh tra…

Việc xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017: Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch khảo sát, nắm tình hình phục vụ xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017; xây dựng Kế hoạch thanh tra số 23/KH-TTr ngày 11/11/2016 và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời ban hành 02 Văn bản về việc định hướng, hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017 đối với Giám đốc các Sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị để chỉ đạo thanh tra cùng cấp xây dựng kế hoạch thanh tra.

 

Ông Hoàng Minh Đạo - Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Qua làm việc, Thanh tra tỉnh đã nêu lên một số khó khăn vướng mắc trong trong công tác thanh tra, như: Một số cấp Sở, ngành và UBND cấp huyện phê duyệt, ban hành kế hoạch thanh tra năm 2016 còn chậm; chất lượng một số cuộc thanh tra chưa cao; một số đơn vị triển khai thanh tra còn chưa chặt chẽ về trình tự thủ tục; chưa chú trọng thanh tra trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; một số cuộc thanh tra còn kéo dài khi xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra; công tác đôn đốc, xử lý về thanh tra ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; Công tác tiếp công dân ở một số địa phương, đơn vị chưa đi vào nề nếp; nơi tiếp công dân, trang thiết bị, phục vụ hoạt động tiếp công dân và cán bộ, công chức tiếp dân ở cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng công tác tiếp công dân chưa cao; Việc tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết đã có hiệu lực pháp luật ở một số vụ việc cụ thể còn chậm, chưa kịp thời, dẫn đến người KNTC tiếp tục gửi đơn hoặc đến Trụ sở Tiếp dân của tỉnh; có sự chồng chéo về nội dung, đối tượng thanh tra giữa Thanh tra tỉnh và Kiểm toán, Thanh tra Bộ Tài chính, một số Thanh tra sở, ngành, Thanh tra cấp huyện … đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan đến cơ chế chính sách cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế …

Ông Văn Tiến Mai - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp -

 

Thanh tra Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận hội nghị, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đánh giá cao sự chủ động của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc trong việc xây dựng Kế hoạch thanh tra và chỉ đạo thực hiện kế hoạch thanh tra bài bản, đúng quy định của pháp luật mang lại hiệu quả trong hoạt động thanh tra, đề xuất được giải pháp thiết thực trong việc thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo tinh thần Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ. Đồng thời Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị đề xuất của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tổng hợp và báo cáo Thanh tra Chính phủ./.

Thùy Linh

 

Ngày đăng: 01/12/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục