THÔNG BÁO

Thực hiện Kế hoạch tổng kết Luật Thanh tra của Thanh tra Chính Phủ.

Cổng TT GTĐT Thanh tra tỉnh trích Nguồn: http://www.thanhtra.gov.vn đăng tải Kế hoạch và các đề cương, biểu mẫu báo cáo gửi kèm kế hoạch.

1. KẾ HOẠCH TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT THANH TRA

Tải file tại đây: Content/UpLoads/FileUploads/1_Kế hoạch Tổng kết_final.doc

2. ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT THANH TRA (Dành cho Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh) 

Tải file tại đây: Content/UpLoads/FileUploads/2_De cuong bo, nganh, UB tinh_final (1).doc

3. ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT THANH TRA  (Dành cho cơ quan thuộc Chính phủ)

Tải file tại đây:  Content/UpLoads/FileUploads/3_De cuong Co quan thuoc CP_final.doc

4. ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA từ 01/7/2011 đến 30/6/2017 (dành cho Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước)

Tải file tại đây:  Content/UpLoads/FileUploads/4_De cuong Toa an, VKS, Kiem toan_final.doc

5. XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG THANH TRA

Tải file tại đây: Content/UpLoads/FileUploads/Phụ lục 1_ Xay dung luc luong thanh tra_rev (1).xls

6. KẾT QUẢ THANH TRA HÀNH CHÍNH

Tải file tại đây: Content/UpLoads/FileUploads/Phụ lục 2_ Ket qua thanh tra hanh chinh_rev.xls

7. KẾT QUẢ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH

Tải file tại đây: Content/UpLoads/FileUploads/Phu luc 3 - Ket qua thanh tra chuyen nganh_rev (1).xls

Ngày đăng: 03/05/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục