Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra

Ngày 02/11/2017, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra. Đồng chí Vũ Chí Giang - TUV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Bắc - TUV - Chánh Thanh tra tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc - TUV - Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu khai mạc hội nghị

 

Dự hội nghị về phía Thanh tra Chính Phủ có Tiến sỹ Nguyễn Quốc Văn - Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế; Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - Phó Viện trưởng Viện khoa học Thanh tra và các đồng chí cán bộ đại diện các Cục, Vụ thuộc TTCP. Về phía Tỉnh Vĩnh Phúc có đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh, đại diện lãnh đạo các huyện, thành, thị, sở, ngành và lãnh đạo Thanh tra các huyện, thành, thị, sở, ngành trên địa bàn tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra tỉnh.

Luật Thanh tra được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010 và chính thức có hiệu lực ngày 01/7/2011 quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân là căn cứ, cơ sở pháp luật để Ngành Thanh tra Việt Nam hoạt động.

Đối với tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh rất quan tâm tới công tác thanh tra, coi đây là công cụ, cách thức để giám sát, kiểm tra các chính sách, lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh, góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, do vậy đã chú trọng và quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thanh tra với nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó nhiệm vụ thanh tra luôn được gắn với các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, các địa phương; Sau 06 năm được ban hành, Luật đã góp phần quan trọng kiện toàn tổ chức các cơ quan thanh tra từ tỉnh đến cơ sở, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra ngày càng lớn mạnh, trưởng thành; hoạt động thanh tra được triển khai đồng bộ, hiệu quả, được pháp luật bảo vệ; cơ sở vật chất, trang thiết bị được quan tâm đầu tư và đảm bảo kinh phí hoạt động cho các cơ quan thanh tra…

Qua công tác thanh tra đã phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý nhiều sai phạm, thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước và tập thể, cá nhân; đồng thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm khắc phục những khuyết điểm, sơ hở trong công tác quản lý, góp phần phát triển kinh tế và tăng cường trật tự, kỷ cương xã hội. Các cuộc thanh tra được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm. Việc chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra sâu sát, cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng hơn; Hầu hết kết quả các cuộc thanh tra đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhất trí, dư luận đồng tình, ủng hộ, vì thế vai trò, vị thế của cơ quan Thanh tra được nâng lên rõ rệt, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần giữ vững anh ninh - chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong 6 năm thi hành Luật Thanh tra năm 2010, Thanh tra các cấp của tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành 645 cuộc thanh tra hành chính, 6.122 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra hành chính phát hiện: 12.553 tổ chức và cá nhân vi phạm, trong đó: 285 tổ chức, 12.268 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra: 03 vụ. Tổng số tiền vi phạm phát hiện qua công tác thanh tra: 817.845,9 triệu đồng và 8.850.766 m2 đất; Kiến nghị thu hồi về cho ngân sách nhà nước: 118.498,6 triệu đồng và 8.552.527m2 đất; kiến nghị khác: 699.348,3 triệu đồng; đã thu: 54.365,5 triệu đồng và 2.236m2 đất;

Qua thanh tra chuyên ngành phát hiện có: 11.696 tổ chức và cá nhân vi phạm, trong đó: 1.511 tổ chức và 10.165 cá nhân. Tổng số vi phạm qua thanh tra: 44.859 triệu đồng; Kiến nghị số tiền xử lý tài sản vi phạm: 19.500 triệu đồng; số tiền xử phạt vi phạm: 25.348 triệu đồng, trong đó: số cá nhân vi phạm: 16.348 triệu đồng; tổ chức vi phạm: 9.012 triệu đồng.

Công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về thanh tra đạt hiệu quả; Việc xây dựng kế hoạch thanh tra, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra được cơ quan tham mưu chủ động, tích cực thực hiện với nhiều giải pháp mới, sáng tạo, khả thi thu được những kết quả đáng khích lệ.

Phát biểu tại hội trường, các đại biểu đã đánh giá những kết quả đạt được trong 6 năm thi hành Luật thanh tra đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm bất cập, hạn chế, chưa rõ ràng, chưa phù hợp với thực tiễn trong quá trình thực hiện Luật Thanh tra, như: một số quy định trong việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thanh tra chuyên ngành; vấn đề kết luận thanh tra đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa; việc phân định trách nhiệm giữa thanh tra chuyên ngành và thanh tra hành chính; thiếu chế tài đảm bảo cho hoạt động thanh tra; việc chồng chéo và xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra; phạm vi công tác thanh tra; địa vị pháp lý, chức năng trong hoạt động giám sát hoạt động Thanh tra và của Đoàn thanh tra…

 

Tiến sỹ Nguyễn Quốc Văn - Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế Thanh tra Chính phủ phát biểu tại hội nghị 

 

Phát biểu tại Hội nghị, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Văn - Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế Thanh tra Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Vĩnh Phúc trong 06 năm tổ chức thực hiện Luật Thanh tra. Với vai trò là cơ quan tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện công tác pháp chế; tổ chức thực hiện công tác xây dựng pháp luật, đồng chí đã trả lời một số thắc mắc, kiến nghị của các Đại biểu đối với hệ thống pháp luật về ngành Thanh tra Việt Nam hiện nay. Tiếp thu tối đa các ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị, Vụ pháp chế sẽ tổng hợp hoàn thiện báo cáo phục vụ Hội nghị toàn quốc về tổng kết 6 năm thực hiện Luật Thanh tra (dự kiến tổ chức vào tháng 12/2017) làm luận cứ, cơ sở thực tiễn quan trọng giúp Thanh tra Chính phủ tổng hợp báo cáo Chính phủ đăng ký với Quốc hội sửa đổi, hoàn thiện thể chế pháp luật về thanh tra trong thời gian tới. Đồng thời bày tỏ mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để ngành Thanh tra Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Đồng chí Vũ Chí Giang - TUV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tổng kết hội nghị 

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Chí Giang - TUV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Thanh tra Chính phủ đồng thời yêu cầu trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, cơ quan soạn thảo hoàn thiện báo cáo tổng kết 6 năm thực hiện Luật Thanh tra năm 2010. Trong đó, bổ sung chế tài bắt buộc thực hiện đối với tổ chức, cá nhân được thanh tra; vấn đề quyền hạn của đoàn thanh tra. Đồng chí cũng đề nghị Thanh tra Chính phủ xem xét để có quy định rõ ràng, cụ thể hơn về trách nhiệm trong việc ban hành, tổ chức thực hiện kết luận thanh tra; trách nhiệm của trưởng đoàn thanh tra, thanh tra viên; trách nhiệm của đối tượng thanh tra./. 

Thùy Linh

 

 

Ngày đăng: 03/11/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*