Công bố Quyết định Thanh tra

Hội nghị công bố Quyết định Thanh tra

Ngày 11 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn. Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị công bố Quyết định thanh tra số 113/QĐ-TTr ngày 06/6/2019 của Chánh thanh tra tỉnh về việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định 49/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ tại Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn.

 Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Hữu Mạnh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn; Đoàn thanh tra và đại diện các phòng, ban liên quan.

Tại buổi công bố, ông Vũ Văn Thông - TTVC, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ 1 - Trưởng Trưởng Đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định Thanh tra số 113/QĐ-TTr ngày 06/6/2019 của Chánh thanh tra tỉnh về việc Thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định 49/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ tại Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn; phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn và các phòng, ban có liên quan hoàn toàn nhất trí và chấp hành Quyết định thanh tra của Chánh thanh tra tỉnh. Yêu cầu các phòng, ban có liên quan nghiêm túc thực hiện, phối hợp làm việc với Đoàn thanh tra và cung cấp hồ sơ, tài liệu, giải trình các nội dung theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự hội nghị, Ông Đỗ Hữu Mạnh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh kết luận hội nghị: Đề nghị Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn và các phòng, ban liên quan chấp hành Quyết định thanh tra, phối hợp với Đoàn thanh tra cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. Yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật thanh tra, Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra.

Nguyễn Mạnh Cường - Phòng NV1

 

Ngày đăng: 12/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*