Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa XII và một số Chỉ thị của Ban Bí thư

Ngày 01/7/2019 Đảng bộ Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ-TW của Bộ Chính trị khóa XII và 03 Chỉ thị của Ban Bí thư cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Thanh tra tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Lưu Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy - Chánh Thanh tra tỉnh đã truyền đạt những nội dung cơ bản về Nghị quyết số 35-NQ-TW của Bộ Chính trị  khóa XII về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được ban hành ngày 22-10-2018. Nghị quyết nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng rổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Kết thúc hội nghị đồng chí Lưu Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy - Chánh Thanh tra tỉnh nhấn mạnh những nội dung của Nghị quyết, Chỉ thị có ý nghĩa hết sức quan trọng, trên cơ sở đó yêu cầu các Chi bộ bổ sung vào chương trình hành động, cần coi việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung triển khai cùng quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Vân Anh - Trung tâm TTTL

Ngày đăng: 02/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*