Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Ngày 23 tháng 7 năm 2019, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lưu Văn Dũng, Chánh thanh tra tỉnh; đại biểu tham dự hội nghị có Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Thanh tra tỉnh và Chánh Thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh.

6 tháng đầu năm 2019, ngành Thanh tra Vĩnh Phúc đã bám sát chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt. Các cuộc thanh tra được triển khai đồng bộ các giải pháp trên các mặt công tác, như: Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm; quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản, y tế, giáo dục, GTVT, khoa học công nghệ…; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Triển khai 54 cuộc thanh tra tại 285 đơn vị; ban hành 24 kết luận thanh tra, trong đó: Thanh tra tỉnh tiến hành 21 cuộc tại 127 đơn vị, đã ban hành 09 kết luận thanh tra; Thanh tra cấp huyện và sở, ngành tiến hành 33 cuộc thanh tra, tại 162 đơn vị; ban hành 15 kết luận thanh tra. Qua thanh tra phát hiện 96 đơn vị có vi phạm với tổng số tiền 8.443,3 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp NSNN 5.302,8 triệu đồng, kiến nghị khác 3.140,5 triệu đồng, đã nộp vào NSNN 960,2 triệu đồng.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan hành chính nhà nước ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) tiếp 2.148 lượt công dân, giảm 678 lượt (giảm 24% so với cùng kỳ). Toàn tỉnh nhận: 1.344 lượt đơn thư, giảm 723 lượt (giảm 35% so với cùng kỳ). Công tác PCTN các cấp, các ngành đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đã tổ chức 60 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đó có nội dung về PCTN cho 8.633 lượt người tham gia.

6 tháng cuối năm tiếp tục thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của một số Giám đốc sở, Chủ tịch UBND cấp huyện; thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện, thành phố, tập trung công tác QLNN trên lĩnh vực đất đai; thanh tra vụ việc do Chủ tịch UBND tỉnh giao; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; các nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị số 14-CT/TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; Thông tri số 28-TTr/TU ngày 27/8/2014 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong việc thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị; Văn bản số 2974-CV/TU ngày 11/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

 Vân Anh - Trung tâm TTTL

 

Ngày đăng: 24/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*