Công bố Quyết định Thanh tra

Hội nghị Công bố Quyết định thanh tra

Thực hiện Quyết định số 2926/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019. Thanh tra tỉnh thành lập Đoàn thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

 Ngày 18 tháng 11 năm 2019, tại UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị Công bố Quyết định thanh tra số 241/QĐ-TTr ngày 08/11/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh v/v thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, thời kỳ: Từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2018.

Chủ trì và tham dự hội nghị có Ông Phạm Hồng Thu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh và các thành phần tham dự gồm: Đoàn thanh tra; đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện UBND huyện Vĩnh Tường; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Tường và đại diện các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

 Tại hội nghị, ông Phạm Hồng Thu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh công bố toàn văn Quyết định số 241/QĐ-TTr ngày 08/11/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh v/v thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, thời kỳ từ 01/7/2014 đến ngày 31/12/2018; ông Phạm Đức Thăng - Trưởng đoàn thanh tra phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, Phó trưởng đoàn thanh tra và các thành viên đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Bình Khiêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường hoàn toàn nhất trí và chấp hành Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh. Yêu cầu Phòng TNMT và VPĐKĐĐ; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan và phối hợp làm việc với Đoàn thanh tra để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Các thành phần tham dự hội nghị gồm: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đều nhất trí và chấp hành Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh.

Kết luận hội nghị, ông Phạm Hồng Thu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị UBND huyện Vĩnh Tường; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc chấp hành Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh; yêu cầu các thành viên đoàn thanh tra thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra, Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị được thanh tra. Đoàn thanh tra sẽ kiểm tra làm rõ các nội dung thanh tra; báo cáo, đề xuất Chánh Thanh tra tỉnh xem xét, kết luận./.

Phòng Nghiệp vụ 3 - Thanh tra tỉnh

Ngày đăng: 19/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*