Công bố Quyết định Thanh tra

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

Ngày 06/3/2020, tại trụ sở Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định 49/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các Công ty TNHH MTV thủy lợi: Phúc Yên, Lập Thạch và Tam Đảo

 Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Phạm Hồng Thu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; các thành phần tham dự hội nghị gồm có: Đoàn thanh tra; Chủ tịch, Giám đốc các Công ty TNHH MTV thủy lợi: Phúc Yên, Lập Thạch và Tam Đảo và đại diện các phòng, ban, đơn vị liên quan.

 Tại hội nghị, Ông Vũ Văn Thông - Thanh tra viên chính - Phó Trưởng phòng nghiệp vụ 1 Thanh tra tỉnh - Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 13/QĐ-TTr ngày 03/3/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh v/v thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định 49/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các Công ty TNHH MTV thủy lợi: Phúc Yên, Lập Thạch và Tam Đảo; phổ biến Kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc của Đoàn thanh tra với các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các Công ty TNHH MTV thủy lợi: Phúc Yên, Lập Thạch và Tam Đảo đều nhất trí chấp hành Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh; cam kết phối hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và giải trình các nội dung thanh tra theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự hội nghị, ông Phạm Hồng Thu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh kết luận hội nghị: Yêu cầu các đơn vị được thanh tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc chấp hành Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh; các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra, Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra, quá trình thanh tra đảm bảo tiến độ và thời gian theo quy định, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra; kết thúc thời hạn thanh tra tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra theo quy định của pháp luật.

Vũ Văn Thông - Phó Trưởng phòng NV1 

Ngày đăng: 10/03/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*