Công bố Quyết định Thanh tra

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA

Sáng ngày 29/5/2020, tại trụ sở Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị Công bố Quyết định Kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh; kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và việc chi hỗ trợ theo nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020, Nghị quyết số 42 NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính Phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

  Dự và chỉ đạo hội nghị có Ông Lưu Văn Dũng - Chánh Thanh tra tỉnh; các thành phần tham dự hội nghị gồm có: Đoàn kiểm tra; đại diện các Sở, ngành, Huyện, Thành Phố; đại diện ngành Y tế và đại diện các Bệnh viện, Trung tâm y tế, đơn vị liên quan.

 Tại hội nghị, Ông Đỗ Hữu Mạnh – Phó Chánh thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra công bố toàn văn Quyết định số 31/QĐ-TTr ngày 21/5/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh v/v Kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh; kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và việc chi hỗ trợ theo nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020, Nghị quyết số 42 NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính Phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Ông Lưu Quốc Trung – TTVC, Trưởng phòng NV1, Phó trưởng Đoàn kiểm tra phổ biến Kế hoạch tiến hành kiểm tra của Đoàn kiểm tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng kiểm tra.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các đơn vị: Sở LĐTB&XH, Sở Tài chính, Sở Y tế đều nhất trí chấp hành Quyết định kiểm tra của Chánh Thanh tra tỉnh; cam kết phối hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và giải trình các nội dung kiểm tra theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự hội nghị, ông Lưu Văn Dũng - Chánh Thanh tra tỉnh quán triệt một số nội dung và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra: 

Đối với đoàn kiểm tra: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Truwongr Đoàn thanh tra và các Thành viên Đoàn thanh tra theo Điều 46, Điều 47 của Luật thanh tra và Thông tu số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính Phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra; quá trình kiểm tra đảm bảo tiến độ và thời gian theo quy định, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm tra; kết thúc thời hạn kiểm tra tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra: Thực hiện quyền, nghĩa vụ theo Điều 57, Điều 58 của Luật thanh tra; chấp hành nghiêm Quyết định kiểm tra; cung cấp kịp thời đầy đủ hồ sơ, tài liệu và giải trình các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra; phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình Đoàn kiểm tra làm việc.

Lưu Quốc Trung - Trưởng phòng NV1

 

Ngày đăng: 02/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*