Bộ chỉ số về Phòng chống tham nhũng

Tài liệu hướng dẫn Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố năm 2019

Tài liệu hướng dẫn Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố năm 2019

 Tài liệu hướng dẫn Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố năm 2019

Xem chi tiết tại đường Linhk: Content/UpLoads/FileUploads/(PACA 2019_ Ph) Tài liệu hướng dẫn.doc

Ngày đăng: 10/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*