Bộ chỉ số về Phòng chống tham nhũng

PHỤ LỤC THUYẾT MINH TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CẤP TỈNH NĂM 2019

PHỤ LỤC THUYẾT MINH TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CẤP TỈNH NĂM 2019

 PHỤ LỤC THUYẾT MINH TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CẤP TỈNH NĂM 2019

Xem chi tiết tại đường Link: Content/UpLoads/FileUploads/(PACA 2019_ Ph) Bảng Phụ lục 2.doc

Ngày đăng: 10/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*