Giải quyết KN - TC

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của trưởng đoàn xác minh tố cáo

(Thanh tra) - Theo Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, Dự thảo Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo sẽ mở rộng phạm vi điều chỉnh so với Thông tư 01/2009/TT-TTCP, đồng thời tăng cường hơn vai trò, trách nhiệm của trưởng đoàn xác minh cũng như vai trò, trách nhiệm của người ra quyết định thành lập đoàn xác minh tố cáo.


Mở rộng phạm vi điều chỉnh

Dự thảo đang được Thanh tra Chính phủ công bố lấy ý kiến đóng góp quy định quy trình giải quyết tố cáo bắt đầu ngay khi tiếp nhận được tố cáo thuộc thẩm quyền do khái niệm giải quyết tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo bao gồm cả việc tiếp nhận tố cáo. Tuy nhiên, quy trình không quy định việc tiếp nhận, xử lý tố cáo nói chung (việc này thuộc phạm vi của công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý khiếu nại, tố cáo) mà chỉ quy định từ thời điểm xác định được tố cáo đó thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan tiếp nhận.

Dự thảo áp dụng đối với cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan, tổ chức, đơn vị do cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thành lâp, cán bộ, công chức, viên chức chịu sự quản lý trực tiếp của cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay thì giải quyết theo trình tự, thủ tục quy định tại điều 33 của Luật Tố cáo và công khai kết quả giải quyết tố cáo theo quy định của Thông tư này.

Bổ sung nghiệp vụ tiếp nhận tố cáo

Dự thảo cũng bổ sung thêm nghiệp vụ tiếp nhận tố cáo, kiểm tra điều kiện thụ lý tố cáo và mẫu văn bản đề xuất thụ lý hoặc không thụ lý tố cáo và quy định cụ thể việc người giải quyết tố cáo phải ban “Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo”, đồng thời đưa ra mẫu của quyết định này; việc lập, quản lý hồ sơ giải quyết tố cáo trên cơ sở kế thừa quy định tại Quyết định 2278, có điều chỉnh một số nội dung như thời điểm mở hồ sơ, thời điểm đóng hồ sơ, tài liệu trong hồ sơ… cho phù hợp với quy định mới của Luật Tố cáo.

Ngoài bổ sung các quy định mới, Dự thảo bỏ các quy định về vai trò của người đứng đầu đơn vị của trưởng đoàn xác minh trong việc xây dựng kế hoạch, xét duyệt báo cáo xác minh tố cáo. 

Cục Chống tham nhũng cho rằng, các quy định này tại Thông tư số 01 tạo ra thêm một cấp tham mưu, có thể bỏ bớt được để tăng cường vai trò, trách nhiệm của trưởng đoàn xác minh cũng như vai trò, trách nhiệm của người ra quyết định thành lập đoàn xác minh. Mặt khác, đối với những vụ việc phức tạp, người ra quyết định vẫn có thể chỉ đạo đơn vị trực thuộc đóng góp ý kiến, tham mưu trên cơ sở kế hoạch, báo cáo của đoàn xác minh hoặc mời tư vấn khi thấy cần thiết…

Theo Dự thảo, cơ quan thanh tra Nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức khác được người giải quyết tố cáo giao xác minh tố cáo thì phải có báo cáo với người giải quyết tố cáo về kết luận của mình đối với nội dung được giao xác minh, đồng thời đưa ra mẫu báo cáo. Báo cáo này không phải là bản kết luận nội dung tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo vì việc kết luận nội dung tố cáo thuộc thẩm quyền của người giải quyết tố cáo.

Công khai kết quả giải quyết tố cáo

Cục Chống tham nhũng cho biết, trong quá trình soạn thảo có ý kiến cho rằng, đối với tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay thì giải quyết theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 33 của Luật Tố cáo và công khai kết quả giải quyết tố cáo theo quy định tại Điều 22 của Thông tư là không phù hợp vì Điều 33 của Luật Tố cáo không quy định thủ tục công khai kết quả giải quyết tố cáo. 

Tuy nhiên, Tổ Biên tập nhận thấy, đối với tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay thì Luật Tố cáo quy định không áp dụng các quy định về trình tự, thủ tục giải quyết như những tố cáo khác (Khoản 1 Điều 32). Điều 33 của Luật Tố cáo quy định trình tự, thủ tục giải quyết loại tố cáo này nhưng không quy định thủ tục thông báo việc thụ lý, thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo và thủ tục công khai kết quả giải quyết tố cáo. Để bảo đảm quyền của người tố cáo theo quy định tại Điều 9 của Luật Tố cáo thì nhất thiết phải quy định việc thông báo kết quả giải quyết và công khai kết quả giải quyết như thủ tục giải quyết các tố cáo khác (chỉ có việc thông báo thụ lý trong trường hợp này là không nhất thiết phải thực hiện vì theo quy định, tố cáo đó sẽ được khẩn trương xem xét và sớm có kết quả giải quyết).

Liên quan đến đề nghị bỏ Điều 15 trong Dự thảo về trưng cầu giám định vì Luật Tố cáo không quy định quyền trưng cầu giám định, theo Tổ Biên tập, trên thực tế, nội dung vi phạm pháp luật rất đa dạng. Nhiều trường hợp người giải quyết tố cáo hoặc được giao xác minh không đủ điều kiện về chuyên môn, kỹ thuật để kết luận về hành vi vi phạm hoặc thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra (ví dụ tố cáo hành vi rút ruột công trình, thi công công trình không bảo đảm chất lượng theo thiết kế…). Khi đó sẽ cần phải trưng cầu cơ quan chuyên môn xem xét, giám định mới đủ cơ sở để kết luận rõ ràng mức độ sai phạm để kiến nghị biện pháp xử lý, khắc phục phù hợp. Do vậy, Dự thảo Thông tư vẫn để quy định về trưng cầu giám định, thực chất là một biện pháp nghiệp vụ nhằm thu thập chứng cứ để giải quyết tố cáo, vừa phù hợp với quy định của Luật Tố cáo và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của giải quyết tố cáo….
 

Luật Tố cáo được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11/11/2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2012. 

Ngày 3/10/2012, Chính phủ  ban hành Nghị định số 76/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo. 

Các văn bản trên có nhiều quy định mới liên quan đến quy trình giải quyết tố cáo như: Khái niệm giải quyết tố cáo được mở rộng, bao gồm cả quá trình tiếp nhận tố cáo. Tố cáo được xác định có nhiều loại với cơ chế giải quyết không hoàn toàn đồng nhất như tố cáo hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước; tố cáo hành vi vi phạm trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước; tố cáo có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay… Việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyền nghĩa vụ của người tố cáo, người giải quyết tố cáo cũng có những điểm mới…

Thông tư 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009 của Thanh tra Chính phủ quy định, quy trình giải quyết tố cáo trên cơ sở quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 (đã được sửa đổi, bổ sung) và Nghị định số 136/2006/NĐ-CP của Chính phủ không đáp ứng được yêu cầu của việc triển khai thực hiện các quy định mới. Do đó, việc ban hành Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo thay thế Thông tư số 01/2009/TT-TTCP là rất cần thiết.

 
Hà Nguyên

 

 

Ngày đăng: 05/04/2013
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*