Tiếp Công Dân

Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đất đai (29/10/2018)

Thực hiện Văn bản số 6300/UBND-NN5 ngày 21/8/2018 và Văn bản số 6983/UBND - NN5 ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v giao Thanh tra tỉnh thành lập Đoàn thanh tra liên ngành: Thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đất đai; xử lý các trường hợp vi phạm về lấn, chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng...

Công bố Quyết định Thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc (21/11/2016)

Ngày 16 tháng 11 năm 2016, tại trụ sở Sở Giáo dục và đạo tạo tỉnh Vĩnh Phúc, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị Công bố Quyết định Thanh tra số 171/QĐ-TTr ngày 04/11/2016 của Chánh thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào...

Kết quả Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh tháng 3 năm 2016. (11/03/2016)

Ngày 10 tháng 3 năm 2016, tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chúc (TM Chủ tịch) chủ trì ngày tiếp công dân định kỳ theo quy định....

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh dự buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên. (22/09/2015)

Thực hiện Quyết định số 3426/QĐ-CT ngày 24/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2015 và Kế hoạch số 7363/KH-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đại...

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh dự buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên. (11/09/2015)

Thực hiện Quyết định số 3426/QĐ-CT ngày 24/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2015 và Kế hoạch số 7363/KH-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đại...

Kết quả Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh tháng 9 năm 2015. (11/09/2015)

Ngày 10 tháng 9 năm 2015, tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang (TM Chủ tịch) chủ trì ngày tiếp công dân định kỳ theo quy định....

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh dự buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên. (21/08/2015)

Sáng ngày 20/8/2015, tại Trụ sở tiếp công dân của thành phố Vĩnh Yên, đồng chí Nguyễn Văn Bắc - Chánh Thanh tra tỉnh, đại diện lãnh đạo một số phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Thanh Tra tỉnh đã dự buổi tiếp công dân định kỳ lần 2, tháng...

Kết quả Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh tháng 8 năm 2015. (11/08/2015)

Ngày 10 tháng 8 năm 2015, tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang (TM Chủ tịch) chủ trì ngày tiếp công dân định kỳ theo quy định....

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh dự buổi Tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc. (11/08/2015)

Thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc, ngày 10/8/2015, tại Trụ sở Tiếp Công dân của huyện, đồng chí Trần Thanh Thọ – Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ lần 1 tháng 8/2015. Cùng tham gia tiế...

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh dự buổi Tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Sông Lô. (23/06/2015)

Thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Sông Lô, ngày 22/6/2015, tại Trụ sở Tiếp Công dân của UBND huyện, đồng chí Nguyễn Việt Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Lô đã chủ trì buổi tiếp công dân kỳ II, tháng 6/2015. Cùng tham gia tiế...