Tiếp Công Dân

Vĩnh Phúc: Tăng cường tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. (01/10/2014)

(BNCTW) - Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa ban hành Thông tri số 28- TT/TU về việc lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo....